Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szervezet bemutatása

 

A Pécsi Tudományegyetem tíz karán a legváltozatosabb képzések és szakok biztosítják a jövő széles látókörű és jól felkészült szakembereinek magas szintű oktatását a felsőfokú szakképzéstől az alap- és mesterképzéseken, másoddiplomás képzéseken át a doktori iskolákig.

Az Egyetem Karain aktív kutatómunka is zajlik: alap- és alkalmazott kutatások folynak az élettelen természettudományok, élő természettudományok, társadalomtudományok, mérnöki tudományok és a bölcsészettudományok területén, valamint a művészeti ágazatok területén. Az Egyetem kilenc karán húsz doktori iskola működik. A PTE stratégiai célja, hogy európai színvonalú, a gazdasággal szoros, strukturált kapcsolatokat fenntartó, a regionális gazdaság fejlődésére mérhető hatást gyakorló, egymással szorosan együttműködő intézményekbe koncentrált, kiemelkedő eredményekre legyen képes.

E célok elérése érdekében azonban alapvetően szükséges biztosítanunk minden hallgató számára a tudományos eredményekhez való hozzáférés, a tehetségkibontakoztatás lehetőségét, teret adva minél szélesebb körben az önkiteljesedésnek. Kifejezetten fontos mindez a hátrányos helyzetű közegből a felsőoktatás világába kerülő hallgatók esetében, akik számára szükséges olyan komplex szolgáltatásrendszert nyújtani, amely képes méltányos módon tehetségük kibontakoztatásához, a tudományos élethez való hozzáférésükhöz és a sikeres munkaerő-piaci szereplésükhöz hozzájárulni. 

A pályázó szervezet működését alapvetően meghatározó 2011. évi CCIV törvény a felsőoktatásról hazánk nemzetközi versenyképessége, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a tudásalapú társadalom létrejöttének elősegítésére, a minőségre való törekvés jegyében a felsőoktatási intézmények alapvető feladataként határozza meg a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről való gondoskodást, lehetséges módon többek között szakkollégiumi keretek között.

A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2002-ben indult útjára PHARE támogatással, hogy összefogja és integrálja a PTE különböző karain tanuló roma/cigány származású diákokat, illetve azokat, akik érdeklődnek a romológia iránt. Az évek során számos projektet valósítottak meg a szakkollégium hallgatói, amelyek közül itt csak az elmúlt néhány év sikeres programjait soroljuk fel:

-       2008-ban elnyertük az első OKM Szakkollégiumok támogatása c. pályázatát, amelynek keretében a szakkollégium diákjai tartottak kurzust a tanárképzésben résztvevő diákoknak az egyetemen a cigány/roma népességgel kapcsolatos témákban. Vurdona című fotókiállításunk a holland és brit travellerek hétköznapjait örökítette meg.

-       2009-ben ismét elnyertük az OKM Szakkollégiumoknak kiírt pályázatát. Ebből az összegből egy kutatást valósítottunk meg a Barcsi Kistérségben. A téma a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkóztató programjának vizsgálata volt, illetve az ott élők szociális, oktatási és munkaerő-piaci helyzetének felmérése. Eredményeinket három tanulmányban foglaltuk össze, amelyek a Gypsy Studies sorozatban jelentek meg 2010-ben.

-       Szintén 2009-ben az egyetem által benyújtott TÁMOP 4.2.3. – Nyitott egyetem – a tudomány disszeminációja című pályázat keretén belül 2010. április 20-22-én „Esélyegyenlőség a felsőoktatásban” címmel konferenciát szerveztünk. Az eseményen elhangzott előadásokból, kutatásokból, a részt vett szervezetek tevékenységeit bemutató anyagokból és kutatásaikból konferenciakötetet jelentettünk meg 2010 novemberében. (Gypsy Studies 23-24-25.)

-       2010 őszén Mentorprogramot működtettünk, melynek során a szakkollégium felsőbb éves hallgatói a Romológia Tanszék első éves diákjainak segítettek eligazodni az egyetemi életben. Ezt a programot a Nemzeti Tehetségprogram támogatásából valósítottuk meg.

-       2010 tavaszán hetente filmklubot rendeztünk. A filmek témája a diszkrimináció illetve szélsőséges élethelyzeteket bemutatása volt. A vetítések után beszélgetéseket tartottunk, ahol a diákok megoszthatták egymással az érzéseiket, kérdéseiket a filmek kapcsán.

-       2011-2012 során a szakkollégium diákjai a Romológia és Nevelésszociológia Tanszékkel közösen rendezte meg a Romológia „akkor és most” című konferenciáját, melyre a Romológiát végzett hallgatók kutatásainak bemutatására kerül sor.

-       2013 tavaszán a prágai Károly Egyetemen jártunk, ahol kétoldalú szakmai kapcsolatot igyekeztünk kiépíteni az ottani Romológia Szemináriummal. A látogatás eredményeképpen nyáron mi láthattuk vendégül a szeminárium hallgatóit és elindult a közös gondolkodás nemzetközi kutatások és hallgatói csereprogramok kapcsán.

-       2013. február 1-jén indult útjára a „Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók számára a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” elnevezésű projekt, melyet Európai Uniós forrásból valósítunk meg. (wlislocki.tamop.pte.hu)

-       2015. augusztus 31-én lezártuk a TÁMOP 411D konstrukció keretében zajló pályázatunkat. A projekt eredményeiről, tapasztalatairól tudományos kutatást végeztünk. Az eredményeket a Próbatétel… című kiadványunkban olvashatnak.

-       2015/16-os tanévben a Nemzeti Tehetségprogram keretében 10 millió forintos támogatást kaptunk. A program keretében tutori és mentori rendszert működtetünk, 30 órán nyelvtanfolyamot biztosítottunk a hallgatóinknak és számos szakmai és közösségi programot valósítottunk/valósítunk meg.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Szakkollégium tagsága jelenleg alapvetően hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyetemi hallgatókból áll. Számukra nyújt közösséget, támogatást és szakmai előmeneteli lehetőséget a szervezet.

A Szakkollégium nem rendelkezik együttlakó bázissal, de lehetőséget biztosít kollégium férőhelyre. 

You shall not pass!